Select Page

Šolski sklad

V skladu s 135. členom ZOFVI-ja (Zakon o financiranju vzgoje in izobraževanja) na šoli deluje šolski sklad. V skladu z veljavno zakonodajo se iz sredstev šolskega sklada financirajo dejavnosti posameznega razreda, ki niso sestavina izobraževalnega programa, nakup nadstandardne opreme, zviševanja standarda pouka in podobno. Sklad  pridobiva sredstva iz prispevka staršev, donacij, zapuščin in iz drugih virov.

Sklad upravlja upravni odbor, ki ima predsednika in šest članov, od katerih so najmanj trije predstavniki šole in trije predstavniki staršev. Člane upravnega odbora imenuje Svet zavoda. Šolski sklad deluje na šoli že več kot 15 let.

Svet staršev je potrdil prispevek staršev za trenutno šolsko leto v višini 30 € (višina prispevka je enaka že nekaj let) in poudaril nujnost seznanitve staršev zlasti prvih letnikov glede delovanja sklada ter porabe sredstev. Prispevek starši plačajo po položnici v dveh obrokih, v oktobru in v novembru.

Upravni odbor šolskega sklada na začetku šolskega leta pripravi in sprejme načrt porabe, bdi nad porabo in pripravi pregled porabe sredstev. O svojem delu poroča na svetu staršev. Sredstva se posebej vodijo in porabijo za enoto v Ilirski Bistrici.

V preteklih letih so bila sredstva šolskega sklada namenjena: nakupu nadstandardne opreme (računalniška, programska in druga oprema za izvajanje pouka in delovanje šole), financiranju dodatnega in dopolnilnega pouka v različnih letnikih, financiranju krožkov in drugih interesnih dejavnosti, pomoči socialno šibkim dijakom pri plačilu ekskurzij oz. drugih dejavnosti na šoli, pomoči maturantom pri organizaciji maturantskih plesov ter financiranju predavanja za starše.

Prosimo starše, da pomagajo zbirati sredstva za šolski sklad tudi preko donacij – tudi podjetij, v katerih so zaposleni ali so lastniki, v denarni ali materialni obliki. To pomeni, da starši LAHKO za šolski sklad namenijo VEČ kot znaša dogovorjena višina prostovoljnega prispevka.

Helena Posega Dolenc, ravnateljica


(Število obiskov: 582)
Dostopnost