Select Page

Predmetnik smeri tehnik računalništva

 

Prenovljen program

V šolskem letu 2023/24 se bo začel izvajati prenovljen program.

 


Star program, za dijake vpisane do šolskega leta 2022/23

V šolskem letu 2022/23 se bo praktično usposabljanje z delom pri delodajalcih (PUD), v obsegu 152 ur oziroma 20 delovnih dni izvajalo 3. letniku.


Opisi posameznih strokovnih modulov

M1 – ITK – INFORMATIKA S TEHNIŠKIM KOMUNICIRANJEM
M2 – UIP – UPORABA IKT PRI POSLOVANJU
M3 – UPN – UPRAVLJANJE S PROGRAMIRLJIVIMI NAPRAVAMI
M4 – VSO – VZDRŽEVANJE INFORMACIJSKE STROJNE OPREME
M5 – VPO – VZDRŽEVANJE INFORMACIJSKE PROGRAMSKE OPREME
M6 – IEK – IZDELAVA ELEKTRIČNIH IN KOMUNIKACIJSKIH INŠTALACIJ
M7 – VOS – VZPOSTAVITEV IN VZDRŽEVANJE OMREŽNIH SERVISOV
M8 – NSA – NAČRTOVANJE IN RAZVOJ SPLETNIH APLIKACIJ
M9 – PPB – NAČRTOVANJE IN POSTAVITEV PODATKOVNIH BAZ
M10 – OMT – OPREMA ZA MULTIMEDIJSKO TEHNIKO
M11 – UIS – UPRAVLJANJE IK SISTEMOV
M12 – UPO – UPRAVLJANJE Z INFORMACIJSKO PROGRAMSKO OPREMO
M13 – NPA – NAČRTOVANJE IN RAZVOJ PROGRAMSKIH APLIKACIJ
M15 – RAO – RAČUNALNIŠKO OBLIKOVANJE


M1 – ITK – INFORMATIKA S TEHNIŠKIM KOMUNICIRANJEM
Predmet je razdeljen na tri učne sklope, ki so med seboj vsebinsko povezani. Pouk se izvaja v računalniški učilnici, vsak računalnik je opremljen z ustreznimi programi in povezan v splet. V prvem sklopu dijaki spoznajo osnove informatike. Naučijo se uporabljati strokovno terminologijo, podrobneje spoznajo sestavne dele računalnika in osnove operacijskih sistemov in uporabniških programov. V drugem sklopu spoznajo praktično uporabo programov, ki so uporabni pri vsakodnevnem delu: urejevalnik besedil, delo s preglednicami, spletne brskalnike. V tretjem sklopu spoznajo delo z grafičnim programom za risanje osnovnih skic in načrtov. Spoznajo tudi osnovne simbole, s katerimi se bodo srečavali v svojem poklicnem življenju. Predmet da dijaku osnovno znanje, ki ga bo potreboval tako v poklicu kot tudi pri vsakodnevnem delu z računalnikom. Delo je zastavljeno tako, da poleg skupnega dela v računalniški učilnici dijaki sodelujejo tudi izven šole: seminarske naloge opravijo v timu, sami si določijo vodjo in naloge posameznika.

M2 – UIP – UPORABA IKT PRI POSLOVANJU
Dijaki se naučijo uporabljati programe za oblikovanje besedil. Poudarek je predvsem na oblikovanju daljših sestavkov. Znajo izdelati elektronsko predstavitev z osnovnimi komponentami “dobre” predstavitve. Pri delu s preglednicami se na praktičnih primerih seznanijo z uporabo najrazličnejših izračunov, statističnih obdelav podatkov in grafični ponazoritvi podatkov.

M3 – UPN – UPRAVLJANJE S PROGRAMIRLJIVIMI NAPRAVAMI
Dijak se nauči načrtovanja programov. Pri tem se seznani z gradniki algoritmov. Program se nauči zapisati s pomočjo diagrama poteka  in nato v programskem jeziku java. Pri tem se seznani z izbirnimi stavki, ponavljajočimi stavki, tipi spremenljivk in ostalimi gradniki, potrebnimi za zapis programa. Izdela osnovne programe za android operacijski sistem.

M4 – VSO – VZDRŽEVANJE INFORMACIJSKE STROJNE OPREME
Dijak pridobi znanje o zgradbi in delovanju računalnika. Spozna delovanje posameznih komponent in zna odpravljati napake v delovanju. Zna svetovati in pomagati uporabnikom pri popravilu in nabavi strojne opreme.

M5 – VPO – VZDRŽEVANJE INFORMACIJSKE PROGRAMSKE OPREME
Dijaki se naučijo nameščati, uporabljati, prilagajati in posodabjati sistemsko in uporabniško programsko opremo, nameščajo gonilnike različnih naprav, prepoznajo programske vsiljivce in načine obrambe pred njimi, poznajo različne vrste licenciranja programske opreme in njihove značilnosti. Naučijo se nameščati različne operacijske sisteme in jih prilagajati potrebam ter odkrivati napake v delovanju.

M6 – IEK – IZDELAVA ELEKTRIČNIH IN KOMUNIKACIJSKIH INŠTALACIJ
Dijak se spozna z osnovami električnih veličin in njihovo medsebojno povezanostjo.  Spozna zaščitne in varnostne ukrepe pri delu z električnimi napravami. Spozna inštalacije v objektu in različne vezave stikal. Spozna fotometrične veličine in zna s pomočjo poznavanja različnih vrst svetil izbrati ustrezna.

M7 – VOS – VZPOSTAVITEV IN VZDRŽEVANJE OMREŽNIH SERVISOV
Dijaki se naučijo upravljati strežniške sisteme in administrirati, prilagajati in zaščititi različne omrežne servise (datotečne, spletne, podatkovne, tiskalniške, imenske, …). Upravljanja z uporabniki in skupinami, dodeljevanjem pravic in nastavljanjem skupinske politike. Nameščanjem in nastavljanjem ogrodja za izvajanje spletnih storitev (spletni strežnik, supb, podpora skriptnim jezikom, …). Spoznamo se z večuporabniškim delovnim okoljem, delom na daljavo in možnostmi arhiviranja in obnavljanja podatkov.

M8 – NSA – NAČRTOVANJE IN RAZVOJ SPLETNIH APLIKACIJ
Dijaki pri tem modulu izdelujejo in upravljajo spletne strani in spletne portale. Pri tem uporabljajo programske jezike in orodja za izdelovanje dinamičnih spletnih strani ter vključuje novitete na področju razvoja spletnih aplikacij (HTML, php, CSS, JavaScript, …). Spletne portale testirajo in optimizirajo za boljše delovanje. Spoznajo različne storitve interneta, njihovo uporabnost ter varno delo.

M9 – PPB – NAČRTOVANJE IN POSTAVITEV PODATKOVNIH BAZ
Pri tem predmetu dijaki najprej spoznajo značilnosti, prednosti in slabosti uporabe podatkovnih baz ter njihovo vlogo in namen. Glavna pozornost je namenjena relacijskemu podatkovnemu modelu in entitetno relacijskemu (E-R) modelu. Dijaki izdelujejo baze podatkov, ki so namenjena predvsem za manjša podjetja, društva, itd. Baze izdelajo s programom Microsoft Access. V tem programu oblikujejo tabele, obrazce, znajo s poizvedbami poiskati podatke, napisati poročila.

M10 – OMT – OPREMA ZA MULTIMEDIJSKO TEHNIKO
Dijak se seznani z izrazom multimedija. Seznani se z lastnostmi in uporabo fotografske in video opreme. Napiše scenarij in izdela tv oddajo. Pri tem osvoji znanje o zvoku, ozvočenju. Seznani se z izvedbo video konference.

M11 – UIS – UPRAVLJANJE IK SISTEMOV
Učenec se seznani z načini kodiranja pri prenosu podatkov. Spozna se s kriptiranjem (šifriranjem) v zvezi z varnostjo prenosa, raznimi šifrirnimi ključi, digitalnim podpisom. Spozna zakonitosti povezav računalnikov v žična in brezžična omrežja, z nevarnostmi in zaščito pred morebitnimi vdori. Spozna različne elemente aktivne računalniške mreže, kot so modemi, stikala, usmerjevalniki. Učenec spozna različne protokole, povezane s prenosi podatkov po računalniškem omrežju, spozna različne medije za prenos podatkov, kot so koaksialni kabel, UTP, optična vlakna, brezžični prenos… ter njihove zakonitosti in ustrezno opremo.

M12 – UPO – UPRAVLJANJE Z INFORMACIJSKO PROGRAMSKO OPREMO
Učenec spozna različne operacijske sisteme, jih zna namestiti in na podlagi potreb in želja strank zna svetovati glede nakupa in namestitve. Pri tem upošteva tudi zmogljivosti oz. zahteve strojne opreme. Nauči se namestitiati več operacijskih sistemov na različne particije, ter postaviti navidezen računalnik z več sistemi. Spozna kompatibilnost med posameznimi operacijskimi sistemi in ostalo uporabniško ter namensko programsko opremo. Nauči se odkrivati napake, izdelati preslikave vsebine diskov, zna pohitriti računalnik na podlagi optimizacije operacijskega sistema, spozna se z računalniškimi virusi in s tem, kako se spopasti z njimi, seznani se z licenčnimi pogoji posameznih programov oz. programskih paketov, zakonodajo, problemi računalniških odpadkov idr.

M13 – NPA – NAČRTOVANJE IN RAZVOJ PROGRAMSKIH APLIKACIJ
Osnovni namen predmeta je ta, da dijaki razvijajo algoritmično mišljenje. Naučijo se, kako se lotiti reševanja problemov z računalnikom. Spoznajo osnovne pristope, ki se uporabljajo pri analizi problemov, načrtovanju, kodiranju in testiranju računalniških programov. Podrobneje se ukvarjamo z osnovami programskega jezika C++. Spoznajo njegove gradnike, osnovne algoritme in podatkovne strukture ter se naučijo samostojnega pisanja enostavnejših programov v tem jeziku.

M15 – RAO – RAČUNALNIŠKO OBLIKOVANJE
Dijak bo po končani izvedbi programa znal uporabljati naprave za digitalni zajem fotografij ter uporabljati programsko opremo za delo z rastrskimi in vektorskimi slikami. Pridobil bo najrazličnejše spretnosti v oblikovanju različnih dokumentov in urejanju predpriprave za tisk. Prav tako bo s pomočjo ustreznih programskih orodij znal  oblikovati spletne strani in ostale dokumente za elektronske medije.


(Število obiskov: 2.715)
Dostopnost